Bokningsvillkor

BESTÄLLNINGSVILLKOR STOCKHOLMSGRUPPEN MODELS

MODELLER - COMMERCIAL - REKLAMMODELLER - BARN

Tidsdebitering:
Tiden debiteras per påbörjad timme från det att modellen anlänt, till avfärd från studio/ location oavsett om modellen arbetar eller väntar (med undantag av 1 timmes matpaus).
Beställd tid debiteras till fullt arvode oavsett om modellen behöver stanna tiden ut. Vid heldagsbokning skall uppehåll göras för måltider.
Moms tillkommer på samtliga arvoden.

Agenturprovision:
Utöver arvodet debiteras 20% agenturprovision.

Halvdagsbokning:
Arbetstiden är max 4 timmar .

Heldagsbokning vuxna:
Gäller 5-8 timmar för vuxna och debiteras när 5:e timmen påbörjats.
Arbetstiden är max 8 timmar, därefter debiteras övertid per påbörjad timme.

Heldagsbokning barn:
För barn är heldagsbokning 5-6 timmar och debiteras när 5:e timmen påbörjas. De äldre barnen får maximalt stanna i
6 timmar (med undantag för 1 timmes matpaus). Yngre barn kan maximalt bokas halvdag enligt ök med bokare.
Det är under inga omständigheter tillåtet att behålla barn länge än 6 timmar även om övertid erläggs. Om ett barn trots
allt befunnit sig i studion/ på location längre tid än 6 timmar (+ 1 timmes måltid) så kommer en straffavgift att debiteras.

Övertid:
Timdebitering för övertid är 20% av det överenskommna dagsarvodet. Går ej att kombinera med heldagsbokning av barn.

Obekväm arbetstid:
Vardagar mellan kl. 21.00 och 06.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar tillkommer 50% OB-tillägg

Preliminärbokning:
Preliminärbokning som ej bekräftats senast 24 timmar före arbetets början betraktas såsom avbokad.

Avbokning:
Skall ske senast kl 17.00 två hela arbetsdagar före arbetets början. Avbokning en dag innan debiteras med 50% av arvodet.
Avbokning samma dag debiteras med fullt arvode. Avbokning av resa skall ske senast 7 dagar före resans början,
annars debiteras halvt arvode för bokad tid. Beställaren betalar avbokningskostnad för biljetter mm.

Väderbokning:
Om vädret är en förutsättning för arbetet, skall detta anges vid bokningen.

Resor och traktamenten:
Vid arbete inom Sverige, men utanför Stor-Stockholm, betalar beställaren resa, hotellrum och traktamente enligt gällande normer.
Taxi betalas av beställaren om så erfordras. Vid resor med egen bil debiteras milersättning enligt gällande taxor: www.riksskatteverket.se.
Om modellen har lång resvägkan ibland restidsersättning debiteras. Vid uppdrag utanför Sverige betalar beställaren i förväg traktamente
enligt de svenska statliga normer som gäller för det aktuella landet. Modellen skall erhålla traktamentet senast på avresedagen.
Flyg-, båt-, eller tågbiljetter, samt kostnader för hotell, taxiresor, resgods och vaccinationer betalas av beställaren. När agenturen ombesörjer
researrangemang faktureras kostnaden plus en service avgift baserat på 10% av agenturens utlägg.

Försäkring:
För svenska modeller vars uppdrag faktureras av Stockholmsgruppen Models AB debiteras en kostnad för modellens försäkring.
Avgiften är 30:- per modell och bokning vid arbete i Sverige, samt 300:- per modell och bokning vid utlandsresa.
Dessa modeller är därmed olycksfallsförsäkrade ifall de skadar sig under uppdraget. För utländska modeller, eller modeller vars uppdrag ej
faktureras genom Stockholmsgruppen Models AB, debiteras ej försäkringskostnaden och dessa modeller är därmed ej heller försäkrade via
Stockholmsgruppen. Agenturen frånsäger sig allt ansvar för försäkringar för ev modeller som ej faktureras genom Stockholmsgruppen Models AB.

Underkläder:
För fotografering och visning av underkläder/baddräkt och bikini tillkommer 50% på angivet arvode.

Reproduktionsarvode (ersättning för rätt till bildanvändning):
Vid bokningstillfället ligger det på beställarens ansvar att utan anmaning uppge i vilket sammanhang och i vilken omfattning bild/filmmaterial
skall användas. Materialet får inte användas i andra sammanhang än vad som uppgivits vid beställningen. Att lägga bilder hos bildbyråer för
vidareförsäljning är förbjudet.
All användning skall avtalas med agenturen i förväg. Utökat användningsområde skall meddelas till agenturen innan publicering.
Användning som ej avtalats i förväg efterdebiteras.
Vid utökad användning som ej avtalats i förväg förbehåller sig agenturen rätt att kräva ersättning för skada som användningen åsamkat
modellen eller annan kund. Detta gäller i synnerhet om den ej avtalade användningen strider mot exklusivitet förvärvad av annan kund.
Om ett angivet totalpris inkluderar både arbetstid och användnings rättigheter sker ingen delkreditering även om beställaren bestämmer sig för
att inte använda materialet eller använda det i mindre omfattning än planerat.

Exklusivitet/Ensamrätt:
Med exklusivitet avses ifall kunden vill försäkra sig om att modellen ej får göra/ har gjort reklam för andra företag eller produkter.
I reproduktionsarvodena ingår inte någon rätt till exklusivitet. Om exklusivitet önskas måste detta meddelas i god tid innan bokning.
Agenturen har rätt att boka av bekräftade bokningar om beställaren inte i förväg uppgett att exklusivitet var en förutsättning för att anlita
modellen. Rätten att boka av gäller även om beställaren meddelat önskemål om exklusivitet men då parterna inte skrivit under det slutliga
avtalet senast 3 arbetsdagar innan arbetet ska inledas. Ev kostnader som uppstår vid avbokningen är beställarens ansvar.

Bud/fraktkostnader:
Debiteras kunden om sådana uppstår. Agenturen står för bud om agenturen är orsak till försening.

Övrigt:
De beställda modellerna har gått med på att medverka i det sammanhang, för det företag och för den produkt som uppgetts vid beställningen.
Detta medgivande gäller maximalt ett år från första exponeringstillfället som ej får påbörjas senare än maximalt 6 månader efter foto/filmtillfället.
Om materialet skall användas under längre tid än ett år skall särskild överenskommelse skriftligen träffas med agenturen.
Om sådan överenskommelse ej träffas upphör rätten att använda materialet 18 månader efter foto/ filmtillfället även om beställaren betalar
reproduktionsarvode.
Modellens medgivande till medverkan gäller dock endast under förutsättning att både arvodet för arbetstiden samt det av agenturen begärda
reproduktionsarvodet har erlagts.
Agenturen tar ej ansvar för om modellen har figurerat i något för kunden olämpligt sammanhang.
Om kunden under fotograferingen önskar ändra bild och/eller användningsområde måste detta omgående meddelas/diskuteras med agenturen.
Modellen har rätt att avbryta fotograferingen med omedelbar verkan om arbetet ej motsvarar vad som uppgavs vid beställningen.
Ev kostnader för avbruten fotografering är beställarens ansvar.

Egenpromotion:
Allt bildmaterial (fotografi och /eller film) får användas av modellen och/eller modellens agentur såsom arbetsprov och för att marknadsföra
modellen och/eller agenturen. Gäller i samtliga media inklusive digitalt, ex på agenturens hemsida, i modellens portfolio, på modellens setcard
eller andra trycksaker i syfte att marknadsföra modellen/agenturen

Känslig fotografering:
Inför fotografering som kan uppfattas som känslig (naket, transparent, underkläder, rökning, alkohol, pälsar etc) skall agenturen informeras
i förväg vid bokningstillfället. Modellen har rätt att avbryta fotograferingen med omedelbar verkan om det uppstår en känslig situation som
beställaren underlåtit att meddela agenturen vid bokningstillfället. Ev kostnader för avbruten fotografering är beställarens ansvar.

Kontrakt:
Samtliga avtal skall träffas i förväg mellan agenturen och beställaren / kunden. Det är ej tillåtet att försöka få avtal, kontrakt, medgivanden etc
underskrivna av modellen utan agenturens närvaro.

Faktureringsadress samt betalningsansvarig:
skall meddelas Stockholmsgruppen i så god tid som möjligt så att inte bekräftelsen måste färdigställas i sista minuten. Vid utlandsfakturering
krävs alltid VAT nr.

Kreditprövning:
när kunden konfirmerar att man vill boka sker en kreditprövning. Stockholmsgruppen förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning av nya
kunder eller vid osäkerhet angående betalningsförmågan. Var ute i god tid så att det finns tid att ta upplysning samt att genomföra en ev
förskottsbetalning.


Betalningsvillkor fakturakunder:
för kunder som blir godkända att faktureras är betalningsvillkoren 14 dagar. Därefter debiteras 8 % ränta + riksbankens vid var tid gällande
referensränta (diskontot). Vid försenad betalning tillkommer 50:- påminnelseavgift. Om fakturan lämnas till inkasso eller kronofogden för
betalningsföreläggande tillkommer avgifter för detta.
Den som beställer modeller och som vidarefakturerar kostnaderna till sin kund är skyldig att betalsäkra erforderligt med pengar för betalning
till agenturen. Utebliven betalning till beställaren är beställarens eget ansvar och utgör ej befrielse från att betala agenturen.

Betalningsvillkor kontantkunder:
Om förskottsbetalning krävs skall kvitto på överföringen faxas eller mailas senast kl 14.00 sista vardagen innan bokningen.
Vid uteblivet kvitto cancelleras bokningen.
Stockholmsgruppen avsäger sig allt ansvar för de kostnader och olägenheter som uppstår när en bokning cancelleras pga att betalning
ej skett i tid.

Anmärkning mot fakturor:
Skall göras inom åtta dagar från fakturadatum. Försenade anmärkningar eller anmärkningar mot fakturor som redan betalts godtas ej
även om det avser reproduktionsarvode för inställda kampanjer etc.
Agenturen kan inte i efterhand kräva tillbaka utbetalda löner från modeller, gäller även löner/arvoden som avser användningsrätt för
inställda kampanjer. Återbetalning eller kreditering av arvoden som redan utbetalts till modell medges därför ej.

Force Majeur:
Agenturen frånsäger sig ansvar för eventuella kostnader om modellen på grund av sjukdom eller annan anledning som agenturen ej
råder över, ex missat flyg, ej dyker upp på jobb.

STOCKHOLMSGRUPPEN MODELS
Birger Jarlsgatan 20. 114 46 STOCKHOLM SWEDEN

BOKNING MODELLER +46-8-5100 1000, FAX +46-8-5100 1001
BOKNING COMMERCIAL, BARN & FOLK +46-8-5100 1010